Warto wiedzieć

Organizator przetargu ma obowiązek wskazania przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu, jak została oceniona jego oferta oraz o liczbie punktów jaką uzyskał w poszczególnych kryteriach. Uzasadnienie oferty przetargowej ma na celu zapewnienie ochrony interesów przedsiębiorcy i realizację zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Obowiązek nałożony przez ustawodawcę dotyczy w szczególności uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty, daje to wówczas ...

Czytaj dalej

W przypadku gdy z tytułu spłaty zniesienia współwłasności nieruchomości nie została przekroczona wartość udziału otrzymanego w darowiźnie, nie zachodzi okoliczność przysporzenia majątkowego od którego należałoby zapłacić PIT. (orzeczenie NSA, sygn. akt II FSK 1557/18).  Należy więc wskazać, iż przedmiotem do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT byłaby nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość ...

Czytaj dalej

Ustawa wprowadzajaca tzw. podatek cukrowy obejmuący m.in. słodzone napoje i alkohol sprzedawany w "małpkach" wjedzie w życie 1 lipa, a nie jak pierwotnie planowano 1 kwietnia. Większość środków z opłaty cukrowej trafi do NFZ, który przeznaczy ją przede wszystkim na profilaktykę. 

Czytaj dalej

Ministerwstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy dzięki, któremu KRUS i Policja będą miała łatwiejszy dostęp do ksiąg . Nowe regulacje w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece zakładają dodanie szefów Krajowego Centrum Informaji Kryminalnej czyli komendantów głównych policji oraz kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów, które będą uprawnione do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych ...

Czytaj dalej

Dnia 1 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące towarów będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostarczonych do stacji paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1873). Podmiot odbierający paliwo uzupełnia zgłoszenie o:

- stany liczników dystrybutorów, z których wydawane są towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem ich do zbiornika.

- numery fabryczne dystrybutorów

- objętość dostarczonego towaru w litrach

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny w Katowicah w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V ACa 266/18) orzekł jednoznacznie, iż biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odkszkodowawczą za wyrok oparty na jego opinii. Od strony formalnej nie ma żadnych wapliwość - biegły może odpowiadać cywilnie, a nawet w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną w związku z wykonywaniem przez biegłego zadań - art. 233 par ...

Czytaj dalej

Komu przysluguje? Polskie prawo co prawda nie przewiduje możliwości urlopu z powodu wypalenia zawodowego,  jednak ustawodawca wyodrębnił grupę zawódów, które mają możliwość skorzystania z dłuższego urlopu wypoczynkowego lub urlopu dla podratowania zdrowia. W grupie tej znajdują się m.in. nauczyciele (również akademiccy), sędziowie czy pracownicy socjalni. 

Nauczycielom przusluguje urlop zdrowotny po siedmiu latach nieprzerwanej pracy. Skorzystać może z niego ...

Czytaj dalej

W przypadku niesłusznie zwolnionego pracownika, odszkodowanie powinno być wyplaone z bieżących środków upadłego pracodawcy. Odszkodowanie te stanowi ekwiwalent za utratę zatrudnienia. Pozostaje kwestia w jaki sposób należy zakwalifikować tą należność-czy należy wypłacić ją z bieżąych środków czy wciągnąć na listę wierzytelności upadłego pracodawcy? Przepis art. 230 ust. 2 stanowi, że do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wzystkie zobowiązania powstałe ...

Czytaj dalej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż każdy posiadacz chociażby jednej akcji będzie miał dostęp do danych (w tym adresu zamieszkania) pozostałych akcjonariuszy. W tym celu zostaną utworzone elektoroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzić m.in. domy maklerskie. Dostęp do danych zgromadzonych będa mieli akcjonariusze oraz spółka. Do tego wystarzy wykup tylko jednej akcji. Głównym celem nowelizacji jest walka ...

Czytaj dalej
more