Warto wiedzieć

Dnia 1 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące towarów będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostarczonych do stacji paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1873). Podmiot odbierający paliwo uzupełnia zgłoszenie o:

- stany liczników dystrybutorów, z których wydawane są towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem ich do zbiornika.

- numery fabryczne dystrybutorów

- objętość dostarczonego towaru w litrach

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny w Katowicah w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V ACa 266/18) orzekł jednoznacznie, iż biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odkszkodowawczą za wyrok oparty na jego opinii. Od strony formalnej nie ma żadnych wapliwość - biegły może odpowiadać cywilnie, a nawet w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną w związku z wykonywaniem przez biegłego zadań - art. 233 par ...

Czytaj dalej

Komu przysluguje? Polskie prawo co prawda nie przewiduje możliwości urlopu z powodu wypalenia zawodowego,  jednak ustawodawca wyodrębnił grupę zawódów, które mają możliwość skorzystania z dłuższego urlopu wypoczynkowego lub urlopu dla podratowania zdrowia. W grupie tej znajdują się m.in. nauczyciele (również akademiccy), sędziowie czy pracownicy socjalni. 

Nauczycielom przusluguje urlop zdrowotny po siedmiu latach nieprzerwanej pracy. Skorzystać może z niego ...

Czytaj dalej

W przypadku niesłusznie zwolnionego pracownika, odszkodowanie powinno być wyplaone z bieżących środków upadłego pracodawcy. Odszkodowanie te stanowi ekwiwalent za utratę zatrudnienia. Pozostaje kwestia w jaki sposób należy zakwalifikować tą należność-czy należy wypłacić ją z bieżąych środków czy wciągnąć na listę wierzytelności upadłego pracodawcy? Przepis art. 230 ust. 2 stanowi, że do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wzystkie zobowiązania powstałe ...

Czytaj dalej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż każdy posiadacz chociażby jednej akcji będzie miał dostęp do danych (w tym adresu zamieszkania) pozostałych akcjonariuszy. W tym celu zostaną utworzone elektoroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzić m.in. domy maklerskie. Dostęp do danych zgromadzonych będa mieli akcjonariusze oraz spółka. Do tego wystarzy wykup tylko jednej akcji. Głównym celem nowelizacji jest walka ...

Czytaj dalej

Według najnowszego komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości prawowników. UODO podkreśla, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopiero, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że prcownik znajduje się w stanie nietrzeźwości, można zbadać jego stan. Muszą zostać spełnione dwa warunki: badanie musi się odbyć na żądanie kierownika zakładu pracy ...

Czytaj dalej

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę o prawach autorskich zaaprobowaną przez Parlament Eurpejski - co oznacza, że już w 2021 roku nowe przepisy będą musiały być stosowane w państwach członkowskich UE.

Główne założenia to wprowadzenie podatku od linków oraz obowiązek filtrowania treści przez platformy w internecie. Opłata za linkowanie nie obejmuje użytkowników niekomercyjnych, lecz osoby, które poprzez przytaczanie większych fragmentów tekstów chcą zarabiać ...

Czytaj dalej

Zasądzona kwota odszkodowania i odsetki za zwłokę w jej wypłacie nie mogą być traktowane jednakowo w zakresie zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są co do zasady odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. 

W uchwale ...

Czytaj dalej

 Na gruncie przepisów prawa pracy problematyka „dawcy krwi” została uregulowana w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W rozporządzeniu wskazane zostało, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu ...

Czytaj dalej
more