Warto wiedzieć

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dyrektywę o prawach autorskich zaaprobowaną przez Parlament Eurpejski - co oznacza, że już w 2021 roku nowe przepisy będą musiały być stosowane w państwach członkowskich UE.

Główne założenia to wprowadzenie podatku od linków oraz obowiązek filtrowania treści przez platformy w internecie. Opłata za linkowanie nie obejmuje użytkowników niekomercyjnych, lecz osoby, które poprzez przytaczanie większych fragmentów tekstów chcą zarabiać ...

Czytaj dalej

Zasądzona kwota odszkodowania i odsetki za zwłokę w jej wypłacie nie mogą być traktowane jednakowo w zakresie zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są co do zasady odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. 

W uchwale ...

Czytaj dalej

 Na gruncie przepisów prawa pracy problematyka „dawcy krwi” została uregulowana w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W rozporządzeniu wskazane zostało, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu ...

Czytaj dalej

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje katalog (otwarty) czynności, które stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Jednocześnie przepis ten nie ustanawia jakiegokolwiek domniemania utrudniania dostępu do rynku. Okoliczność utrudnienia dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży podlega udowodnieniu, a ciężar dowodu w ...

Czytaj dalej

W sytuacjach, w których na wydane przez sąd postanowiene o zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie, brak zasadności badania trafności przesłanek zawieszenia przy rozpoznawaniu środka zaskarżenia od postanowienia o jego umorzeniu z uwagi na upływ czasu. Strony mają bowiem możliwość kwestionowania postanowienia o zawieszeniu niezwłocznie po jego wydaniu.

Jednakże w sytuacji, gdy postanowienie o zawieszeniu postępowania jest wydane przez sąd II instancji, a ...

Czytaj dalej

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej spółki określonej kwoty tytułem premii regulaminowej za pewien okres. W umowie zawartej pomiędzy powódką a pracodawcą przewidziano, obok wynagrodzenia zasadniczego, miesięczną premię regulaminową  w wysokoci 40% płacy zasadniczej. W regulaminie wynagradzania przewidziana była również, obok premii miesięcznej, kwartalna premia uznaniowa. Następnie (aneksem) premia regulaminowa została zmienona na premię uznaniową w wysokości do 40$ płacy zasadniczej oraz ...

Czytaj dalej

Ponieważ przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.) nie ustalają stawek wynagrodzenia, które należne jest tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym, stosownie do § 20 rozporządzenia wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej ...

Czytaj dalej

Z uzasadnienia wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego 308.028,60 zł z ustawowymi odsetkami. Pozwany objął w udziały w powodowej spółce, które pokrył wkładem niepieniężnym w postaci ratraka i agregatu prądotwórczego. Zdaniem strony powodowej wartość zbywcza ratraka wynosiła 105.218,40 zł, podczas gdy pozwany określił ją na kwotę 400.000 zł, a wartość zbywcza ...

Czytaj dalej

Normy określone w ustawie z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie pozostają w sprzeczności z przepisami k.c. o bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu), a w szczególności nie wyłączają możliwości zastosowania przepisów k.c. – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 996/15.

W przedmiotowej sprawie pozwany, w ramach ...

Czytaj dalej
more