Warto wiedzieć

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuceniu podlega oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni (SIWZ). W wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. KIO 1292/11) stwierdziła, że w sytuacji, gdy SIWZ wymaga podania nazwy i modelu towaru, niewskazanie konkretnego przedmiotu dostawy w składanej ofercie stanowi ...

Czytaj dalej

Zgodnie z treścią wyroku WSA w Lublinie z dnia 25 stycznia 2018 r. "(...) rondo należy traktować jako "zwykłe" skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować".

Czytaj dalej

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września Uchwały 8 1996 r. o utrzymaniu czystości ...

Czytaj dalej

Opinia prawna

Dotycząca: zgody strony na wszczęcie postępowania wznowieniowego (art. 147 k.p.a.)

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm.)

Stan faktyczny:

Referat  zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie opinii w następujących kwestiach:

  1. Czy Burmistrz Miasta jest zobowiązany do uzyskania również zgody strony na wszczęcie postępowania wznowieniowego ...
Czytaj dalej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 02.08.2017 r. w sprawie II FSK 1870-1873/15 przypomniał, że nie wystarczy, aby budowla znajdowała się w pasie drogi publicznej, by była zwolniona z podatku od nieruchomości. Sąd wyjaśnił, że zwolnienie jest obwarowane dwoma warunkami: położeniem budowli (w pasie drogi publicznej) oraz tym, aby nie była ona związana z prowadzeniem działalności ...

Czytaj dalej

W odpowiedzi na pytanie prawne:

1. Czy przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 132, poz.858 ze zm.) jest przewód łączący instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług, zakończoną studzienką, z siecią kanalizacyjną:

a) na odcinku od studzienki do ...

Czytaj dalej

Wykładnia przepisu art. 155 k.p.a. wskazuje, że w przypadku udziału w postępowaniu więcej niż jednej strony, do zmiany lub uchylenia decyzji w trybie powołanego powyżej przepisu niezbędna jest zgoda wszystkich stron postępowania. Należy także wskazać, że wymóg uzyskania zgody, o jakim mowa w art. 155 k.p.a. dotyczy zgody wszystkich stron postępowania, które „nabyły prawo” na mocy ...

Czytaj dalej
more