Warto wiedzieć

Organizator przetargu ma obowiązek wskazania przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu, jak została oceniona jego oferta oraz o liczbie punktów jaką uzyskał w poszczególnych kryteriach. Uzasadnienie oferty przetargowej ma na celu zapewnienie ochrony interesów przedsiębiorcy i realizację zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Obowiązek nałożony przez ustawodawcę dotyczy w szczególności uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty, daje to wówczas ...

Czytaj dalej

W przypadku gdy z tytułu spłaty zniesienia współwłasności nieruchomości nie została przekroczona wartość udziału otrzymanego w darowiźnie, nie zachodzi okoliczność przysporzenia majątkowego od którego należałoby zapłacić PIT. (orzeczenie NSA, sygn. akt II FSK 1557/18).  Należy więc wskazać, iż przedmiotem do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o PIT byłaby nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość ...

Czytaj dalej

Sąd Apelacyjny w Katowicah w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V ACa 266/18) orzekł jednoznacznie, iż biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odkszkodowawczą za wyrok oparty na jego opinii. Od strony formalnej nie ma żadnych wapliwość - biegły może odpowiadać cywilnie, a nawet w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną w związku z wykonywaniem przez biegłego zadań - art. 233 par ...

Czytaj dalej

W sytuacjach, w których na wydane przez sąd postanowiene o zawieszeniu postępowania przysługuje zażalenie, brak zasadności badania trafności przesłanek zawieszenia przy rozpoznawaniu środka zaskarżenia od postanowienia o jego umorzeniu z uwagi na upływ czasu. Strony mają bowiem możliwość kwestionowania postanowienia o zawieszeniu niezwłocznie po jego wydaniu.

Jednakże w sytuacji, gdy postanowienie o zawieszeniu postępowania jest wydane przez sąd II instancji, a ...

Czytaj dalej

Ponieważ przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.) nie ustalają stawek wynagrodzenia, które należne jest tytułem zastępstwa procesowego w postępowaniu zabezpieczającym, stosownie do § 20 rozporządzenia wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej ...

Czytaj dalej

Normy określone w ustawie z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie pozostają w sprzeczności z przepisami k.c. o bezpodstawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu), a w szczególności nie wyłączają możliwości zastosowania przepisów k.c. – tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 996/15.

W przedmiotowej sprawie pozwany, w ramach ...

Czytaj dalej

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku niedopełnienia obowiązku, jakim jest odśnieżanie chodnika przez właściciela posesji, jednoznacznie stwierdził, że odpowiedzialność tą ponosi gmina. Wskazał również, że ustawa nie przewiduje odpowiedzialności solidarnej gminy oraz właściciela posesji. To samo dotyczy posiadacza, użytkownika, dzierżawcy czy też najemcy.

(uchwała z 24 listopada 2017 r., sygn. akt III ...

Czytaj dalej

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, sąd cywilny nie może całkowicie zakazać prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na nadmierny hałas lub inne szkodliwe dla sąsiadów emisje. Powołując się na art. 144 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, sąd może jedynie zasądzić ograniczenie ...

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne: „Czy w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na publikacji dokonanej w witrynie internetowej miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest również obszar właściwości sądu, w którego okręgu treść umieszczona w sieci była dostępna?” w dniu 15 grudnia 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą:  „Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń ...

Czytaj dalej
more