Warto wiedzieć

Ustawa wprowadzajaca tzw. podatek cukrowy obejmuący m.in. słodzone napoje i alkohol sprzedawany w "małpkach" wjedzie w życie 1 lipa, a nie jak pierwotnie planowano 1 kwietnia. Większość środków z opłaty cukrowej trafi do NFZ, który przeznaczy ją przede wszystkim na profilaktykę. 

Czytaj dalej

Ministerwstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy dzięki, któremu KRUS i Policja będą miała łatwiejszy dostęp do ksiąg . Nowe regulacje w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece zakładają dodanie szefów Krajowego Centrum Informaji Kryminalnej czyli komendantów głównych policji oraz kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów, które będą uprawnione do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych ...

Czytaj dalej

Dnia 1 lutego 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące towarów będących przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, dostarczonych do stacji paliw ciekłych (Dz.U. poz. 1873). Podmiot odbierający paliwo uzupełnia zgłoszenie o:

- stany liczników dystrybutorów, z których wydawane są towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem ich do zbiornika.

- numery fabryczne dystrybutorów

- objętość dostarczonego towaru w litrach

Czytaj dalej

W przypadku niesłusznie zwolnionego pracownika, odszkodowanie powinno być wyplaone z bieżących środków upadłego pracodawcy. Odszkodowanie te stanowi ekwiwalent za utratę zatrudnienia. Pozostaje kwestia w jaki sposób należy zakwalifikować tą należność-czy należy wypłacić ją z bieżąych środków czy wciągnąć na listę wierzytelności upadłego pracodawcy? Przepis art. 230 ust. 2 stanowi, że do innych zobowiązań masy upadłości zalicza się wzystkie zobowiązania powstałe ...

Czytaj dalej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż każdy posiadacz chociażby jednej akcji będzie miał dostęp do danych (w tym adresu zamieszkania) pozostałych akcjonariuszy. W tym celu zostaną utworzone elektoroniczne rejestry akcjonariuszy spółek, które będą prowadzić m.in. domy maklerskie. Dostęp do danych zgromadzonych będa mieli akcjonariusze oraz spółka. Do tego wystarzy wykup tylko jednej akcji. Głównym celem nowelizacji jest walka ...

Czytaj dalej

Zasądzona kwota odszkodowania i odsetki za zwłokę w jej wypłacie nie mogą być traktowane jednakowo w zakresie zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są co do zasady odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. 

W uchwale ...

Czytaj dalej

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje katalog (otwarty) czynności, które stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Jednocześnie przepis ten nie ustanawia jakiegokolwiek domniemania utrudniania dostępu do rynku. Okoliczność utrudnienia dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży podlega udowodnieniu, a ciężar dowodu w ...

Czytaj dalej

Z uzasadnienia wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego 308.028,60 zł z ustawowymi odsetkami. Pozwany objął w udziały w powodowej spółce, które pokrył wkładem niepieniężnym w postaci ratraka i agregatu prądotwórczego. Zdaniem strony powodowej wartość zbywcza ratraka wynosiła 105.218,40 zł, podczas gdy pozwany określił ją na kwotę 400.000 zł, a wartość zbywcza ...

Czytaj dalej

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

W następstwie przedstawionego zagadnienia prawnego: "Czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowaniawieczystego w przypadkach wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości?" Sąd Najwyższy w dniu 15 lutego 2011 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w ...

Czytaj dalej
more