Warto wiedzieć

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 lutego 2018 (sygn. akt. III KZ 69/17) zwrócił uwagę na to, iż zgodnie z przepisem art. 545 § 2 Kodeksu postępowania karnego w przypadku, gdy wniosek o wznowienie postępowania nie pochodzi od prokuratora, to powinien być on sporządzony przez radcę prawnego albo adwokata.

Sąd zaznaczył również, że w doktrynie prawa obowiązek ten ...

Czytaj dalej

Osoba umożliwiająca nielegalny pobyt na terenie RP narażona jest na odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z przepsiem art. 264a Kodeksu karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Należy przy tym wspomnieć, że "w wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca ...

Czytaj dalej

W dniu 15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy rozpoznał kasację RPO dotyczącą rowerzysty, który za jazdę rowerem w stanie nietrzeżwości został ukarany zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. SN uznał kasację za w pełni uzasadnioną i dokonał uchylenia wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd przyznał rację skarżącemu ...

Czytaj dalej

Za nielegalny pobór energii elektrycznej grozi odpowiedzialność karna oraz opłaty przewidzianej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny


Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane do TK dotyczyło art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz art ...

Czytaj dalej

8 października 2014 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie izb zatrzymań. Wejdzie ono w życie 22 października 2014 r. Kto trafia do izb zatrzymań? 


Osadzenie można zastosować wobec żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia w obiekcie zajmowanym przez organ wojskowy, a także w rejonie obiektów koszarowych lub zakwaterowania przejściowego jednostki ...

Czytaj dalej

Zmiana dotyczy rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz. U. Nr 201, poz. 1480). od 9 października zacznęło funkcjonować Centralne Biuro śledcze Policji


 „Komendant Główny Policji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji". 

 

Zgodnie z nowelizacją CBŚP będzie jednostką ...

Czytaj dalej

Od 9 października funkcjonuje nowa jednostka- Centralne Biuro Śledcze Policji. Zastąpio ona Centralne Biuro Śledcze KGP. Przede wszystkim to większa samodzielnośc jednostki i szybkośc reagowania w walce z najgroźniejszymi przestępstwami


Powstanie CBŚP wiąże się z nowelizacją ustawy o Policji z 26 czerwca 2014 r. Jak określa ustawa Centralne Biuro Śledcze Policji,  jest jednostką organizacyjną Policji służby śledczej realizującą na obszarze całego kraju ...

Czytaj dalej