Warto wiedzieć

Komu przysluguje? Polskie prawo co prawda nie przewiduje możliwości urlopu z powodu wypalenia zawodowego,  jednak ustawodawca wyodrębnił grupę zawódów, które mają możliwość skorzystania z dłuższego urlopu wypoczynkowego lub urlopu dla podratowania zdrowia. W grupie tej znajdują się m.in. nauczyciele (również akademiccy), sędziowie czy pracownicy socjalni. 

Nauczycielom przusluguje urlop zdrowotny po siedmiu latach nieprzerwanej pracy. Skorzystać może z niego ...

Czytaj dalej

Według najnowszego komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości prawowników. UODO podkreśla, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopiero, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że prcownik znajduje się w stanie nietrzeźwości, można zbadać jego stan. Muszą zostać spełnione dwa warunki: badanie musi się odbyć na żądanie kierownika zakładu pracy ...

Czytaj dalej

 Na gruncie przepisów prawa pracy problematyka „dawcy krwi” została uregulowana w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W rozporządzeniu wskazane zostało, iż pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu ...

Czytaj dalej

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej spółki określonej kwoty tytułem premii regulaminowej za pewien okres. W umowie zawartej pomiędzy powódką a pracodawcą przewidziano, obok wynagrodzenia zasadniczego, miesięczną premię regulaminową  w wysokoci 40% płacy zasadniczej. W regulaminie wynagradzania przewidziana była również, obok premii miesięcznej, kwartalna premia uznaniowa. Następnie (aneksem) premia regulaminowa została zmienona na premię uznaniową w wysokości do 40$ płacy zasadniczej oraz ...

Czytaj dalej

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

Pracodawcą jest druga strona stosunku pracy i jedynie ona może być pozywana i sam pozywać w sprawie ze stosunku pracy (ma legitymację bierną do występowania w sporze). Jednostka organizacyjna będąca w rozumieniu art. 3 k.p. zakładem pracy jest biernie legitymowana w sporach o roszczenia ze stosunku pracy jej pracowników, nie wyłączając pracowników zatrudnionych w niej na podstawie powołania przez ...

Czytaj dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia ma wpływ na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, gdyż wskutek skrócenia tego okresu pracownik nie pozostaje w stosunku pracy i nie nabywa wszystkich świadczeń przewidzianych w zakładowych lub powszechnych źródłach prawa pracy (jakie by mu przysługiwały gdyby okresu wypowiedzenia nie skrócono) .

Orzecznictwo: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2005 r., sygn. akt I UK 315/04

Czytaj dalej

Spółka kapitałowa wchodząca w skład "holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych", a nie ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Holding nie ma organu ani osoby zarządzającej, która w świetle prawa miałaby go reprezentować, co obejmowałoby w szczególności dokonywanie czynności w sprawach z zakresu ...

Czytaj dalej

 W świetle art. 171 § 1 k.p., uzgodnienie zapłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w czasie trwania stosunku pracy, w zamian za niekorzystanie z urlopu w formie czasu wolnego (tzw. sprzedaż urlopu) jest niedopuszczalne, a umowa o taką zamianę ("sprzedaż") jest z mocy prawa nieważna, zarówno jako mniej korzystna dla pracownika niż minimalny standard wynikający z przepisów prawa pracy (art. 18 § ...

Czytaj dalej

Oddanie i odebranie dzieła stanowią czynności ekwiwalentne, jednak nie są to czynności tożsame. Oddanie dzieła nie oznacza jego odbioru, nie wymaga zachowania szczególnej formy, może nastąpić także poprzez przez czynności faktyczne. Fakt, że wykonawca nie dokończył dzieła, pozostawił je w stanie niedokończonym, wykonanym częściowo wadliwie, nie oznacza, iż nie nastąpił termin wymagalności zapłaty wynagrodzenia. Takie rozumowanie prowadziłoby do sytuacji, w ...

Czytaj dalej
more