Warto wiedzieć

Doręczyciel nie ma obowiązku poszukiwać miejsca pracy adresata, jeśli nie zostało ono podane w adresie wskazanym przez Sąd.

Tym samym, to na stronie spoczywa obowiązek podania właściwego adresu, na który powinien zostać wezwany świadek, a w przypadku zmiany przez niego miejsca zamieszkania – winien ten adres uaktualnić.  Przesłuchanie świadka poza budynkiem Sądu, tj. w miejscu zamieszkania czy domu opieki ...

Czytaj dalej

W związku z przedstawionym zagadnieniem prawnym, dotyczącym problemu czy jest możliwa zmiana postanowienia o zarządzeniu powrotu dziecka, wydanego w oparciu o przepisy Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w trybie przepisu art. 577 k.p.c. (zgodnie z którym Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której ...

Czytaj dalej

Zgodnie z przepisem art. 65 KPC § 1.Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art.64 § 11. § 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

W odpowiedzi ...

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy w Uchwale w składzie 7 sędziów z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt III UZP 2/17 stwierdził, iż umowne, także dorozumiane ustalenie i dostarczanie po rozwodzie środków utrzymania na rzecz małżonka rozwiedzionego uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może być uznane za prawo do alimentów w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy ...

Czytaj dalej

Wspólność majątkowa małżonków może być zniesiona na wniosek wierzyciela, nawet jeśli żona nie uczestniczyła w działalności gospodarczej męża.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, sąd może orzec rozdzielność majątkową na żądanie wierzyciela. Musi on uprawdopodobnić, że jest to niezbędne dla wyegzekwowania długu.

Po zniesieniu współwłasności współwłasność łączna (np. nieruchomości) zostaje przekształcona we współwłasność ułamkową. Wówczas wierzyciel może prowadzić egzekucję z tego ...

Czytaj dalej

W przypadku obniżenia przez sąd zasądzonych alimentów zobowiązany do ich uiszczenia winien samodzielnie poinformować komornika o zmianie ich wysokości. Sąd nie ma obowiązku przesłania komornikowi wyroku.  

(art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741), art. 777§1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz ...

Czytaj dalej