Warto wiedzieć

02 lipca

Badanie alkomatem przez pracodawcę już nielegalne

Według najnowszego komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości prawowników. UODO podkreśla, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopiero, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że prcownik znajduje się w stanie nietrzeźwości, można zbadać jego stan. Muszą zostać spełnione dwa warunki: badanie musi się odbyć na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub samego pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że spożywał alkohol; badanie stanu trzeźwości przeprowadza organ powołany do ochrony porządku publicznego. Nie istnieje obecnie podstawa prawna, która umożliwiłaby pracodawy samodzielną kontrolę pracowników, nawet w celach prewencyjnych.