Warto wiedzieć

26 października

Dodatkowe opłaty za ekspozycję towaru jako czyn nieuczciwej konkurencji

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje katalog (otwarty) czynności, które stanowią czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Jednocześnie przepis ten nie ustanawia jakiegokolwiek domniemania utrudniania dostępu do rynku. Okoliczność utrudnienia dostępu do rynku przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży podlega udowodnieniu, a ciężar dowodu w tym zakresie, zgodnie z art. 6 k.c., obciąża przedsiębiorcę, który powinien wykazać, że żądanie od niego określonej opłaty spowodowało utrudnienie mu dostępu do rynku.

Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14.01.2016 r., sygn. akt I ACa 551/15, wskazanie producenta oferowanego sprzętu elektronicznego stanowi informację, którą sprzedający ma obowiązek zamieścić w ramach sprzedaży konsumenckiej i za samo zamieszczenie takiej informacji nie może pobierać od dostawcy towaru dodatkowego wynagrodzenia. Z kolei wyłożenie towaru na półce czy w koszu to to standardowa czynność nierozerwalnie związana z prowadzoną przez pozwanego działalnością handlową polegająca na wystawieniu towaru w sklepie, sprowadzająca się do oferty handlowej dotyczącej danego produktu i nie jest to odrębna usługa o charakterze reklamowym, za którą należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Orzecznictwo: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I ACa 551/15