Warto wiedzieć

08 marca

Odsetki od odszkodowania nieobjęte zwolnieniem z PIT

Zasądzona kwota odszkodowania i odsetki za zwłokę w jej wypłacie nie mogą być traktowane jednakowo w zakresie zwolnienia podatkowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są co do zasady odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. 

W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. akt II FPS 2/16, Sąd ten uznał odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbycie akcji za odrębne źródło przychodu. Powołując się na tę uchwałę, NSA wydał wyroki z dnia 5 marca 2019 r. (sygn. II FSK 775/17, 776/17, 777/17) w których potwierdził, że świadczenie główne i odsetki nie wynikają z tego samego zdarzenia i mają inne źródło. Wobec powyższego zwolnienie z PIT obejmuje tylko odszkodowanie.
 

Orzecznictwo: uchwała Naczzelnego Sądu Administracyjneg z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. II FPS 2/16; wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2019 r., sygn.  II FSK 775/17, 776/17, 777/17

 

Opracowała: Magdalena Wyszkowska