Warto wiedzieć

02 grudnia

Przedsiębiorca a jawność wyboru oferty

Organizator przetargu ma obowiązek wskazania przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu, jak została oceniona jego oferta oraz o liczbie punktów jaką uzyskał w poszczególnych kryteriach. Uzasadnienie oferty przetargowej ma na celu zapewnienie ochrony interesów przedsiębiorcy i realizację zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Obowiązek nałożony przez ustawodawcę dotyczy w szczególności uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty, daje to wówczas pełną możliwość przedsiębiorcy zadbania o swoje interesy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.