Warto wiedzieć

17 października

Znaczne zawyżenie wartości wkładu

Z uzasadnienia wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego 308.028,60 zł z ustawowymi odsetkami. Pozwany objął w udziały w powodowej spółce, które pokrył wkładem niepieniężnym w postaci ratraka i agregatu prądotwórczego. Zdaniem strony powodowej wartość zbywcza ratraka wynosiła 105.218,40 zł, podczas gdy pozwany określił ją na kwotę 400.000 zł, a wartość zbywcza agregatu wynosiła 6.753 zł, podczas gdy pozwany określił ją na kwotę 20.000 zł. W tej sytuacji, zdaniem strony powodowej, doszło do znacznego zawyżenia wartości wkładu niepieniężnego przez pozwanego, toteż uzasadnione było zasądzenie od niego różnicy między wartością zbywczą wskazanych przedmiotów, a ich wartością zadeklarowaną na podstawie art. 175 § 1 k.s.h.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, "znaczne zawyżenie" wartości wkładu następuje wtedy, kiedy jego zadeklarowana wartość w sposób istotny odbiega od wartości zbywczej. Dla dokonania tej oceny nie mają natomiast żadnego znaczenia okoliczności związane ze zgłaszaniem przez jakiekolwiek osoby uwag co do wartości przedmiotu wkładu.Dla oceny, czy zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego jest znaczne, zdaniem Sądu Apelacyjnego, ma wpływ zarówno kwota pieniężna stanowiąca różnicę między wartością zbywczą a zadeklarowaną wartością tego wkładu, jak również procentowa różnica między tymi wartościami. 

 

Orzecznictwo: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I ACa 237/13