09-11-2015

Czy w umowie dzierżawy możliwe jest doliczenie dodatkowej jednorazowej opłaty

Opinia prawna

Dotyczy: Czy w umowie dzierżawy możliwe jest doliczenie dodatkowej jednorazowej opłaty

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn.zm.)

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca zwrócił się do Urzędu z wnioskiem o możliwość wykupienia nieruchomości. Na podstawie niniejszego wniosku wszczęto postępowanie administracyjne w celu oszacowania wartości nieruchomości do sprzedaży. Po dokonaniu oszacowania, Przedsiębiorca zrezygnował z kupna niniejszej nieruchomości, jednakże wyraził chęć jej wydzierżawienia. Referat zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej dotyczącej czy w umowie dzierżawy, oprócz określenia miesięcznej stawki czynszu, możliwe jest doliczenie dodatkowej jednorazowej kwoty tj. kosztów dokonania oszacowania nieruchomości.

Stan prawny:

Dzierżawa gruntu to umowa cywilnoprawna, której zasady i właściwości regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z późn. zm.). Stanowią one, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków. Jest to, więc umowa dwustronna i odpłatna, co potwierdzone jest faktem, że jej istota wyraża się w ekwiwalentności korzystania przez dzierżawcę z przedmiotu umowy i obowiązkiem zapłaty czynszu.

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestię dzierżawy nie określają możliwości doliczenie dodatkowej jednorazowej kwoty do czynszu dzierżawnego. Doadać należy, iż koszty oszacowania nieruchomości nie są w ogóle związane z umową dzierżawy. Egzekwowanie takiej opłaty na podstawie umowy dzierżawy nie miałoby podstawy prawnej, gdyż koszty zostały poniesione przez Gminę w innym postępowaniu.

W przedmiotowej sprawie należałoby zastosować art. 262 k.p.a., który określa, iż;

§ 1. Stronę obciążają te koszty postępowania, które:

1) wynikły z winy strony;

2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania”.

Zgodnie z art. 264 § 1 k.p.a.Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia”.

W związku z powyższym, zdaniem opiniującego, nie należy w umowie dzierżawy zawierać jednorazowej opłaty z tytułu poniesionych kosztów oszacowania nieruchomości.