09-11-2015

Możliwość dofinansowania inwestycji prowadzonych przez ROD

Opinia prawna

Dotyczy: Możliwości dofinansowania inwestycji prowadzonych przez ROD

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz.U.2014.40)

Stan prawny:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz.U.2014.40);

1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację celu określonego w ust. 1.„

Ustawodawca w sposób bezpośredni określił, iż „Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Przepisy ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych.” - art. 17 ust. 1-3 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz.U.2014.40.

Zdaniem opiniującego, w świetle obowiązujących przepisów Gnmina P. może dofinansowywać inwestycje prowadzone przez ROD  w formie dotacji celowych.