09-11-2015

Możliwość utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej na podstawie art. 111 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r.

Opinia prawna

Dotycząca : możliwości utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej na podstawie art. 111 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Stan prawny:

Zgodnie z art. 111a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wejdzie w życie w dniu 1.01.2016 r. „Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka”.

Celem wprowadzenia nowelizacji zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jest „wprowadzenie możliwości łączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych jst, które są powołane do realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w danej jednostce samorządu terytorialnego w jednej jednostce organizacyjnej. Projektowana propozycja ułatwia kształtowanie struktur pomocy społecznej, a w mniejszych samorządach w większy stopniu otwiera możliwość rozwijania wyspecjalizowanych instytucji pomocowych. Samorządy będą zobowiązane w działalności jednostki powstałej w wyniku połączenia uwzględnić w szczególności obowiązujące wymagania i standardy dla wykonywanych zadań każdej z działalności prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Analogiczne przepisy pozwalające na łączenie jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej oraz których celem jest wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (zmiana przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.))”.

Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Tworzenie jednostek wielofunkcyjnych pozwala na lepszą identyfikowalność świadczeniobiorców i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń. Możliwe jest kompleksowe wsparcie, a także lepszy przepływ informacji zarówno w zakresie potrzeb świadczeniobiorców jak i oferty i możliwości placówki. Słusznie podkreśla się, że wielofunkcyjna jednostka daje szersze możliwości dostępu do usług potencjalnym świadczeniobiorcom. Dzięki lepszej wymianie informacji samorządy będą mogły sprawniej i efektywniej realizować swoje zadania i racjonalniej wykorzystywać środki publiczne.
Skuteczniej będzie można monitorować wykorzystanie środków z pomocy społecznej, wparcia rodziny i pieczy zstępczej i efektywniej wykorzystywać zasoby kadrowe, majątkowe. Wszystko to prowadzić ma też do podniesienia jakości świadczonych usług. (…)  Podkreśla, że połączenie jednostek nie będzie miało wpływu na zakres obowiązywania ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wymagania określone w tych ustawach wobec pracowników zatrudnionych w połączonych jednostkach pozostają bez zmian. W przypadku połączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w jednostce budżetowej zachowane będą musiały być także standardy przewidziane dla tych jednostek”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że od dnia 1.01.2016 r. będzie istniała prawna możliwość utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, poprzez połączenie dotyczczas istniejących jednostek.