19-05-2015

możliwości wypowiedzenia udzielonej bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w przypadku zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego związanego z włąsnością lokalu mieszkalnego przez osobę bliską pierwotnego nabywcy przed upływem 10 lat o

Opinia prawna

Dotycząca: możliwości wypowiedzenia udzielonej bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w przypadku zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego związanego z włąsnością lokalu mieszkalnego przez osobę bliską pierwotnego nabywcy przed upływem 10 lat od d nia ustanowienia tego prawa.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm).

 

Stan faktyczny:

Umową notarialną wyodrębniono lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielorodzinnym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. Nabywcy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta U. została udzielona bonifikata między innymi od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Nabywca pierwotny lokalu darował, umową z dnia 24 czerwca 2005 r., lokal wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego swojej bratanicy, ta zaś w dniu 15 listopada 2013 r. dokonała zbycia przedmiotowego lokalu.

 

Stan prawny:

Za osoby bliskie, w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uznaje się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Zatem nie ulega wątpliwości, iż zbycie lokalu na rzecz bratanicy pierwotnego nabywcy nie stanowiło podsatwy do wypowiedzenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy właściwy organ wypowiada udzielona bonifikatę, jeżeli osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przed upływem 10 lat, licząc od dnia ustanowienia tego prawa, dokonała jego zbycia lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. Jednocześnie, stosownie do treści ust. 7 pkt 1 powołanego artytkułu, ust. 6 nie stosuje się w przypadku zbycia prawa na rzecz osoby bliskiej.

 

Przyjmując literalne brzmienie powołanego przepisu należy uznać, iż w przedmiotwym stanie faktycznym brak jest podstaw do wypowiedzenia udzielonej bonifikaty, gdyż zbycia prawa na rzecz osoby trzeciej dokonała osoba bliska nabywcy pierowtnego, nie zaś on sam, w sytuacji, gdy przepis uzależnia możliwość wypowiedzenia bonifikaty od zbycia prawa przez nabycwcę pierwotnego.

 

Powyższa interpretacja wydaje się być tym bardziej uzasadniona, gdyż analogiczny przepis art. 68 usatwy, odnoszący się do zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego wskazuje wprost, iz zwrotu bonifikaty można żądać, także od osoby bliskiej dokonującej zbycia prawa, które nabył od nabywcy pierwotnego. Natomiast art. 73 ustawy takiego zapisu nie zawiera.

 

Mając powyższe okoliczności na uwadze należy uznać, iż w przedmiotowym stanie faktycznym zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego, związanego z własnością lokalu, przez osobę bliską pierwotnego nabywcy przed upływem 10 lat od dnia ustanowienia tego prawa nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia bonifikaty od opłaty rocznej.