16-12-2014

Określenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

6 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.2012.83)

Stan faktyczny:

Gmina S. zwróciła się z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W jaki sposób opłata powinna zostać określona i na jakiej podstawie.

Stan prawny:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winno być dokonane w oparciu o ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (niżej uppuw).

Art. 4 ust 1 i 2 ww. ustawy, w zakresie ustalenia opłaty za przekształcenie odsyła do przepisów art. 67 oraz 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W świetle jednak art. 4 ust 13 uppuw, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, dla ustalenia opłaty przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Jednocześnie zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z literalną wykładnią przepisu, m.in wyrokiem. WSA w Warszawie z dnia 9.07.2014 r. (sygn..akt: I SA/Wa 2600/13) oraz wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 9.10.2014 r. (sygn.. akt: II SA/Łd 762/14)- „art. 4 ust 13 uppuw powinien być interpretowany jako nakaz odwołania się przy określaniu podstaw opłaty za przekształcenie do wartości nieruchomości, w oparciu o którą w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o przekształcenie ustalono nową kwotę opłaty rocznej, niezależnie od tego czy miało to miejsce przy okazji zmiany dotychczasowej umowy użytkowania wieczystego, czy też nastąpiło w procedurze przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomościami”.