23-03-2015

Przeprowadzenie kontroli przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie umorzeń podatków

Opinia prawna

Dotycząca: przeprowadzenia kontroli przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie umorzeń podatków

                Rada gminy na podstawie art. 18a ustawy o samorządzie gminnym kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

                Zgodnie z Zasadami i Trybem działania Komisji Rewizyjnej stanowiącymi załącznik Nr 4 do Uchwały (…) Rady Miejskiej w M. w sprawie Statutu Gminy M. do przeprowadzania kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających upoważniona jest Komisja Rewizyjna. Przewodnicząca Rady Miejskiej, która nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej nie posiada kompetencji do dokonywania kontroli.

               Odnosząc się do możliwości udostępniania akt poszczególnych podatników , w stosunku do których zastosowano umorzenia podatku, należy brać pod uwagę art. 293 ordynacji podatkowej.

                  Zgodnie z powyższym przepisem „Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Stosuje się go także do danych zawartych w:

informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1; aktach dokumentujących czynności sprawdzające; aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1; informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale Ilia.            

        Przepisy ordynacji podatkowej oraz ustawy o samorządzie gminnym nie dają upoważnienia do przekazywania radnym indywidualnych danych. Burmistrz, jako organ podatkowy, musi stosować ściśle art. 293 i następne ordynacji podatkowej, co sprowadza się do odmowy udostępnienia informacji objętych tajemnicą skarbową radnym komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jest bez wątpliwości właściwa do kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy, ale kontrola ta musi się mieścić w granicach obowiązującego prawa, natomiast kontrola jednostkowych akt podatkowych wykracza poza delegację ustawową