09-11-2015

Zezwolenie na utwardzenie kostką betonową części drogi publicznej na koszt zainteresowanego

Opinia prawna

Dotycząca: zezwolenia na utwardzenie kostką betonową części drogi publicznej na koszt zainteresowanego

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460)

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.)

Stan faktyczny:

Referat zwrócił się z wnoskiem o opinię prawną o zajęcie stanowiska „czy Urząd może pozwolić na utwardzenie części drogi publicznej. Wpłynęło pismo od właściciela przyległej działki do ulicy o zezwolenie na utwardzenie kostką betonową części drogi na koszt zainteresowanego”.

Stan prawny:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”

Gmina, realizując swe ustawowe obowiązki dotyczące budowy dróg gminnych, podejmuje najpierw uchwały przeznaczające określone tereny na ich budowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie pozyskuje tereny te dla takiego zamierzenia i podejmuje działania dla ich budowy. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym gmina samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy określonych dróg gminnych- wyrok NaczelnegoSądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 9 września 1998 r. (IV SA 132/97).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U.2005.267.2251 z późn. zm.) „Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie I SA/Wa 2055/12 orzekł, iż „Przepisy ustawy z 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego jednoznacznie określają podmioty zobowiązane do finansowania zadań związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną oraz zarządzeniem określoną kategorią dróg, a zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych reguły wynikające z powyższych przepisów stosuje się także do finansowania kosztów nabycia nieruchomości pod drogi”.

Zdaniem opiniującego brak jest podstawy prawnej na zezwolenie na utwardzenie części drogi publicznej na koszt zainteresowanego. Zgodnie z art. 3 ust. 5 niniejszej ustawy „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. Tak więc biorąc niniejszy zapis pod uwagę inwestycja możliwa jest tylko i wyłącznie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.