19-05-2015

zwrot w roku 2015 wydatków w ramach stypendium szkolnego przyznanego uczniowi na miesiące wrzesień – grudzień 2014 r.

Opinia prawna
 

Dotycząca: zwrotu w roku 2015 wydatków w ramach stypendium szkolnego  przyznanego uczniowi na miesiące wrzesień – grudzień  2014 r.
 

Stan faktyczny:

Referat Oświaty i  Kultury zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej czy można dokonać zwrotu Pani Ani K. i jej synowi w roku 2015 stypendium przyznanego na miesiące wrzesień – grudzień 2014 r.

Stan prawny:

W przedmiotowej sprawie należy, zdaniem opiniującego, oprzeć się na  orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. II GSK 542/12.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził:

podstawową zasadą, na której opiera się prawo budżetowe, jest zasada roczności budżetu państwa. Zasada roczności wydatków budżetowych oznacza, że kwoty wydatków, które nie zostały wykorzystane przed upływem roku budżetowego, wygasają, co oznacza wygaśnięcie uprawnień danej jednostki do dokonania wydatku w wysokości kwoty, która nie została dotychczas wykorzystana. Upoważnienie do dokonywania wydatków udzielone w ustawie budżetowej jest ważne tylko do końca roku budżetowego.  Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostek samorządowych, uchwalanym przez organ przedstawicielski w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uzasadnieniem dla zasady roczności budżetu w odniesieniu do jednostek samorządowych są te same względy, co dla budżetu państwa, ale także ścisłe powiązanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa (przede wszystkim w zakresie wysokości dotacji i subwencji z budżetu państwa).

Reasumując należy stwierdzić, że stypendia szkolne, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych - pomoc materialna dla uczniów, powinny być przyznawane przez wójta gminy - stosownie do art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty - na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i obejmować okres całego roku szkolnego. Jednakże środki na ich sfinansowanie powinny być realizowane przez gminę zgodnie z zasadą roczności budżetu, w dwóch następujących po sobie budżetach jednostki i wypłacane w odrębnych terminach, we właściwych latach budżetowych. Przepis art. 90d ust. 11 ustawy o systemie oświaty określa m.in. wysokość, formy, tryb i sposób udzielania stypendiów szkolnych, jednakże nie regulują kwestii sposobu, czy terminów wydatkowania przyznanych środków budżetowych na ten cel, a zatem w tym zakresie obowiązują regulacje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym, zdaniem sporządzającego opinię, w świetle przedstawionego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można dokonać w 2015 r. zwrotu wydatków poniesionych w 2014 r.                                                                                                                                                 

Ponadto zwracam uwagę, iż zgodnie z decyzją Urzędu Miasta przyznającą stypendium, Pani Ani K. oraz Pan Kacper K. powinni złożyć rachunki potwierdzające wysokość poniesionych wydatków do dnia 19.12.2014 r.