REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Stosowania Prawa Sp. z o.o. stanowi art. 8 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2016 poz. 1030 tekst jednolity)

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” określa
w szczególności rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług,
w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady płatności wynagrodzenia za świadczenia usługi, tryb postępowania reklamacyjnego

2. Usługi świadczone są przez Instytut Stosowania Prawa Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok 502, za pośrednictwem portalu internetowego prawowpolsce.com

3. Świadczenie usług prawnych może być dokonane przez Spółkę wyłącznie w dni robocze.

§2

DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 

1. Dane – wszelkie informacje, przetwarzane w szczególności w systemach informatycznych,
w tym dane osobowe, informacje stanowiące tajemnicę, a także informacje ogólnodostępne.

2. Dane osobowe – rozumie się przez to informacje zawierające imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Spółkę.

3. Dzień roboczy – dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Informacja prawna – funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie porady prawnej w ramach Portalu w odpowiedzi na przedstawiony problem prawny, po uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z wcześniejszą wyceną usługi.

5. Spółka – Instytut Stosowania Prawa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok 502 - podmiot zarządzający i prowadzący portal prawowpolsce.com.

6. Klient – osoba korzystająca z usług poprzez portal internetowy www. prawowpolsce.com.

7. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu prawowpolsce.com, tworzący z Polityką Prywatności integralną część.

8. Usługa prawna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Umowa – umowa świadczenia usług pomocy prawnej drogą elektroniczną.

10. Portal internetowy – internetowa platforma informacyjna.

11. Polityka Prywatności – dokument dotyczący zakresu wykorzystania danych osobowych Użytkowników portalu.

12. Wycena – wstępna analiza zagadnienia prawnego i określenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie pozostałej części Usługi Prawnej. Wycena uzależniona jest od typu oczekiwanej pomocy prawnej.

13. Wynagrodzenie - zapłata na rachunek bankowy przez Klienta po uprzednim zleceniu wykonania usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej prawowpolsce@kprawna.com.pl

§3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Instytut świadczy w ramach portalu internetowego następujące usługi:

a) Usługi bezpłatne, polegające na udostępnianiu przez Spółkę treści zamieszczonych na portalu internetowym, których celem jest upowszechnianie aktualnej wiedzy prawniczej.


 

b) Usługi płatne świadczone w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą poczty elektronicznej i po uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z wyceną, które dotyczą
w szczególności:

- porad prawnych ;

- sporządzania opinii prawnych;

- sporządzania ekspertyz prawnych.

2. Usługi realizowane w ramach Usługi płatnej są świadczone wyłącznie przez radców prawnych i adwokatów posiadających wiedzę specjalistyczną.

3. Usługi płatne mogą być zlecone wyłącznie przez pełnoletnich Użytkowników i wyłącznie
w imieniu własnym Użytkownika.

4. Zlecenie wykonania usługi prawnej za pośrednictwem portalu internetowego Spółki oznacza akceptację niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część Umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Po otrzymaniu zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, radca prawny lub adwokat Spółki dokonuje wstępnej analizy przedstawionego zagadnienia prawnego. Następnie wycenia usługę, określa proponowany termin i sposób wykonania usługi oraz sposób i termin uiszczenia wynagrodzenia.

6. W trakcie realizacji zlecenia, w przypadku konieczności uzupełnienia informacji, Spółka zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań w celu doprecyzowania informacji oraz przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów niezbędnych do wykonania usługi.

7. Termin wykonania usługi przedłuża się o czas dostarczenia przez Klienta dodatkowych informacji i dokumentów.

8. Spółka może złożyć oświadczenie o odmowie podjęcia się wykonania usługi.
Niniejsze oświadczenie nie wymaga uzasadnienia.

9. Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia biegnie od momentu wpływu pełnej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Spółki.

10. Na życzenie Klienta, Spółka wystawi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

11. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta drogą elektroniczną informacji i treści
o charakterze bezprawnym.


 

§4

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez zaakceptowanie postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia
za pomocą poczty elektronicznej oraz zaakceptowanie oferty złożonej przez Spółkę.

2. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Spółką ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji usługi prawnej.


 

§5

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z portalu internetowego wymagany jest:

1. dostęp do Internetu;

2. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej;


 

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni licząc od dnia wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną.

2. Klient składa reklamację w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności,
na adres Spółki tj. ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok 502, 15-084 Białystok.

3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. dokładne oznaczenie składającego reklamację ( imię , nazwisko, adres,)

  2. wskazanie usługi, której dotyczy reklamacja;

  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących przedmiotem reklamacji;

  4. propozycje rozwiązania reklamacji.

4. Niezadowolenie Klienta z zaproponowanego przez Spółkę rozwiązania problemu, nie może stanowić podstawy reklamacji usługi prawnej.

5. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia wpływu pisma reklamacyjnego
do siedziby Spółki.

6. Spółka wyraża zgodę na pozasądowe załatwienie sprawy.


 


 

§7

OCHRONA DANYCH

Klient korzystający z usług płatnych za pośrednictwem portalu internetowego wyraża zgodę
na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych osobowych prze Spółkę w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi prawnej.


 

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego wynikającego z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności: działania siły wyższej, awarii, awarii u dostawcy Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania.


 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od chwili jego umieszczenia na portalu internetowym prawowpolsce.com.

2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę, podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


 


 

Białystok, dnia 21.02.2017 rok


 

Prezes Zarządu

Bogdan Niewiński


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych – Kancelarię w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu portalu internetowego prawowpolsce.com. 

2.    Administratorem Danych Osobowych są Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych
J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elizy Orzeszkowej
32 lok 502 , 15-084 Białystok. 

3.     Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych. .

§ 2

PODSTAWOWE POJĘCIA 

1.    Dane osobowe – rozumie się przez to informacje zawierające imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Kancelarię. 

2.    Przetwarzanie Danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te które wykonuje się w systemach informatycznych. 

3.     Naruszenie Ochrony Danych Osobowych – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych. 

    § 3

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA

1.    W czasie korzystania z Portalu Internetowym Użytkownicy mają możliwość przekazywania danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail).
W szczególności podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania formularza kontaktowego. Dane osobowe przekazywane w powyższy sposób nie są gromadzone ani archiwizowane przez Kancelarię są używane wyłącznie przejściowo, w celu umożliwienia Kancelarii kontaktu. 

2.     Wprowadzenie danych osobowych do formularza jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Użytkownika, którego dane dotyczą. 

3.    Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku korzystaniem przez Użytkownika
z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię, w szczególności uzyskaniem porady prawnej lub innej usługi świadczonej w ramach portalu internetowego prawowpolsce.com.   

§ 4

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1.    Kancelaria nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom danych. 

2.    Dane osobowe użytkowników Portalu mogą zostać udostępnione upoważnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzenia przez nie postępowań lub osobom trzecim
na podstawie orzeczeń organów. 

§ 5

PLIKI COOKIES

1.    Portal korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies ( tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • prowadzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

  • dostosowania usług do potrzeb Użytkowników.

  • pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień Użytkownika. 

  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Portalu. 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu prawowpolsce.com.